88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРИЕМ

Списъци на записаните ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година по паралелки
1а клас
1б клас
1в клас
1г клас
1д клас
1е клас
Родителска среща за първи клас-11 септември 2018г. от 18 часа.


Свободни места за след трето класиране за прием в първи клас за учебната 2018/2019г.-тук


Свободни места 2-11клас за учебна 2018/2019г.
Училищен план-прием

на 88.СУ "Димитър Попниколов"
за учебната 2018/2019 година, приет  на Педагогически съвет с Протокол №6/19.03.2018г. и утвърден със
Заповед № 1313/26.03.2018г.

1.Брой паралелки:

 • I клас- 6 паралелки

 • V клас- 6 паралелки

2. Брой места в паралелките:

 • I клас- 144 места

 • V клас- 156 места

3. Брой свободни места
4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи

 • втори

 • трети

 • четвъртиПРИЕМ V клас
За учебната 2018/ 2019 година 88. СУ „Димитър Попниколов” ще приеме 156 ученици в пети клас, в шест паралелки. В изпълнение на стратегията на училището,
предлагаме разширена подготовка
с избираеми учебни часове-  2,5 часа, както следва :

 • 5 клас -  математика - 1,5 часа и информационни технологии – 1час;

 • 5 клас  -  испански език  -2,5 часа;

 • 5 клас -   руски език – 1,5 часа и математика – 1час;

 • 5 клас  - испански език - 1,5 часа и  информационни технологии  или математика - 1час (по избор);

 • 5 клас - изобразително изкуство -1,5 часа и български език и литература или информационни технологии -1час (по избор)

 • 5 клас - хореография-1час и български език и литература -1,5часа

Критерии за прием в пети клас
График на дейностите по прием в пети клас
Заявление

ПРИЕМ VIII КЛАС
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“
с интензивно изучаване на английски език
Профилиращи предмети:

 • Първи чужд език – английски език

 • Втори чужд език – испански или руски език

 • Информационни технологии

 • Български език и литература


Акценти в обучението:

 • Работа по национални програми и международни проекти

 • Интерактивни методи на обучение

 • Извънкласни дейности и занимания по интереси


График на дейностите по прием след завършено основно образование
Задължения на училищната комисия по приема на ученици в 8. клас
ПРИЕМ I клас


За учебната 2018/ 2019 година 88. СУ „Димитър Попниколов” ще приеме 144 ученици в първи клас, в шест паралелки.
Учениците ще се обучават по учебен план, който осигурява общообразователна подготовка на нивото на европейското образование.
В изпълнение на стратегията на училището, предлагаме разширена подготовка по:

 • английски език - 2 часа и

 • информационни технологии - 1 час.

За осигуряване на развитие на компетентностите на учениците в часовете за допълнителна подготовка, учениците имат възможност да се обучават по:

 • математика

 • български език и литература

 • изобразително изкуство (компютърна графика)

 • хореография

 • технологии и предприемачество

 • физическо възпитание и спорт - плуване(сборна група първи клас)


1. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища  територията на Столична община/приета с  Решение №83 по Протокол №48 от 22.02. 2018 г. на Столичен общински съвет/

2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018 – 2019 година.

3. Прилежащ район на 88. СУ”Димитър Попниколов”

4. Заявление за прием в първи клас за учебната 2018 – 2019 година/може да изтег
лите тук /

При подаване на заявлението Училищната комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по  водещите и допълнителни критерии.
Оригиналите на тези документи се предоставят при записване на ученика.

С цел постигане на позитивна среда за обучение и развитие на уменията и компетентностите на децата разпределението в паралелки ще се извърши след провеждане на среща с бъдещите първокласници в периода 5 - 7 юни, 2018 г., по  предварително обявен график.

88.училище предоставя възможност на родителите на бъдещите първокласници да посетят училището,  да  се запознаят с условията на обучение и да получат допълнителна информация във времето на „ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” на 28, 29 и 30 март  от 18 до 20 часа.

Прием на деца
за подготвителна група

 За учебната 2018/2019г. 88.СУ "Димитър Попниколов" ще приема шестгодишни деца в подготвителна група.
Приемът се извършва при спазване на условията и реда, определени в Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
От 19 март 2018г. всеки родител, желаещ да запише детето си в подготвителната група на 88.СУ следва да направи регистрация по електронен път като предварително се запознава с начина на регистриране в сайта
https://www.kg.sofia.bg

Свободни места за прием на ученици
в 88
.СУ " Димитър Попниколов" за учебната 2017/2018 г. към 26.03.2018г.-тук

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи
предлага   възможност за обучение в паралелка с изучаване на  НЕМСКИ ЕЗИК.
Учениците ще се обучават по  учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии.
Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение.
Сдружението за
Европейски образователни инициативи предлага  300 часа годишно
(по два часа всеки ден).
Таксата се внася по банкова сметка на сдружението.
Нашата цел е да подготвим децата  в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.
Отлични преподаватели със солидна подготовка.
Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си  мислене и общата си култура.
Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS
Летни езикови програми    
    Повече информация може да намерите на сайта на
Сдружение за
Европейски образователни инициативи
    http://aieis.com
Заявление за прием в първи клас в паралелка с  изучаване на немски език за учебната 2018/2019г.Назад към съдържанието | Назад към главното меню