88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДОКУМЕНТИ

Заповед №1381/ 14.05.2019г. във връзка с провеждане на избори за членове на ЕП от Република България


Информация за услугите, предоставяне от образователни институции

1. Индикативен списък на услуги

2. Издаване на диплома за средно образование

3. Издаване на  европейско приложение към диплома за средно образование

4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства , дипломи
4.1. заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класове от I   до VI в училище на чужда държава
6. Валидиране на компетентности
6.1. заявление

7.  Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
8.  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

9. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

10. Издаване на служебна бележка за резултатите от положени изпити за проверка на способности

Стратегия
за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране

Инструкция за мерките и средствата за обработване  и защита на лични данни на 88.Средно училище "Д.Попниколов"
Заповед Длъжностно лице защита на личните данни


Правилник

за дейността на училището

У
чилищни учебни планове
1 клас
  2клас  3клас  5клас    6клас  7клас   8клас  9клас

Ф
ормите на обучение;
по решение на педагогическия съвет и по желание на родителите - дневна, комбинирана
, самостоятелна

Организация на учебния ден
Дневно разписание


Годишен план

за дейността на училището

Мерки

за повишаване качеството на образованието


Стратегия
за самооценяване качеството на образованието в 88.СУ " Димитър Попниколов" за периода 2016-2018 година


П
рограма
за превенция на ранното напускане на училище

Програма
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Правилник
за безопасни и здравословни условни на труд

Етичен кодексЦентър за безопасен интернет

Деца и родители срещу езика на омразата

Класна стая без тормоз

Онлайн тормозът


Случилище

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в 88. СУ


Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния ден

Заповед
за пропус
кателния режимБюджет 2019 на 88.СУ
Отчет на бюджета към 31.03.2019г.-първо тримесечие

Отчет на бюджета към 30.06.2019г- второ тримесечие

Бюджет 2018 на 88.СУ
Отчет на бюджета към 31.03.2018г.-първо тримесечие


Отчет на бюджета към 30.06.2018г.- второ тримесечие
Отчет на бюджета към 30.09.2018г.-трето тримесечие
Отчет на бюджета към 31.12.2018г.-за 2018 г.


Бюджет 2017 на 88СУ" Димитър Попниколов"
Отчет на бюджета към 31.03.2017г.-първо тримесечие

Отчет на бюджета към 30.06.2017г.- второ тримесечие
Отчет на бюджета към 30.09.3017г. - трето тримесечие
Отчет на бюджета към 31.12.2017-за 2017г.БЮДЖЕТ 2016 на 88СУ"Димитър Попниколов"

Отчет на бюджета за 2016 година към 31.12.2016г.
Отчет за бюджета към 30.09.2016г.-трето тримесечие
Отчет за бюджета към 30.06.2016г.-второ тримесечие
Отчет за бюджета към 30.03.2016г.-пърово тримесечие


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню