88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДОКУМЕНТИ

Стратегия
за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране

Инструкция за мерките и средствата за обработване  и защита на лични данни на 88.Средно училище "Д.Попниколов"


Правилник

за дейността на училището

У
чилищни учебни планове
1 клас
  2клас  3клас  5клас    6клас  7клас   8клас  9клас

Ф
ормите на обучение;
по решение на педагогическия съвет и по желание на родителите - дневна, комбинирана
, самостоятелна

Организация на учебния ден
Дневно разписание


Годишен план

за дейността на училището

Мерки

за повишаване качеството на образованието


Стратегия
за самооценяване качеството на образованието в 88.СУ " Димитър Попниколов" за периода 2016-2018 година


П
рограма
за превенция на ранното напускане на училище

Програма
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Правилник
за безопасни и здравословни условни на труд

Етичен кодексЦентър за безопасен интернет

Деца и родители срещу езика на омразата

Класна стая без тормоз

Онлайн тормозът


Случилище

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в 88. СУ


Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния ден

Заповед
за пропус
кателния режим

Бюджет 2018 на 88.СУ
Отчет на бюджета към 31.03.2018г.-първо тримесечие


Отчет на бюджета към 30.06.2018г.- второ тримесечие
Отчет на бюджета към 30.09.2018г.-трето тримесечие


Бюджет 2017 на 88СУ" Димитър Попниколов"
Отчет на бюджета към 31.03.2017г.-първо тримесечие

Отчет на бюджета към 30.06.2017г.- второ тримесечие
Отчет на бюджета към 30.09.3017г. - трето тримесечие
Отчет на бюджета към 31.12.2017-за 2017г.БЮДЖЕТ 2016 на 88СУ"Димитър Попниколов"

Отчет на бюджета за 2016 година към 31.12.2016г.
Отчет за бюджета към 30.09.2016г.-трето тримесечие
Отчет за бюджета към 30.06.2016г.-второ тримесечие
Отчет за бюджета към 30.03.2016г.-пърово тримесечие


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню