88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДОКУМЕНТИ

Стратегия
за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране

Правилник
за дейността на училището

У
чилищни учебни планове
1 клас
   2клас  5 клас 6клас 8 клас

Ф
ормите на обучение;
по решение на педагогическия съвет и по желание на родителите - дневна, комбинирана

Организация на учебния ден
Дневно разписание


Годишен план
за дейността на училището

Мерки

за повишаване качеството на образованието

Стратегия
за самооценяване качеството на образованието в 88.СУ " Димитър Попниколов" за периода 2016-2018 година


Програма

за превенция на ранното напускане на училище

Програма
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Правилник
за безопасни и здравословни условни на труд

Етичен кодекс

Предложение
за
разкриване на занимания по интереси

Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния ден

Заповед

за пропус
кателния режим

Бюджет 2017 на 88СУ" Димитър Попниколов"
Отчет на бюджета към 31.03.2017г.-първо тримесечие

Отчет на бюджета към 30.06.2017г.- второ тримесечие
Отчет на бюджета към 30.09.3017г. - трето тримесечие
Отчет на бюджета към 31.12.2017-за 2017г.


БЮДЖЕТ 2016 на 88СУ"Димитър Попниколов"

Отчет на бюджета за 2016 година към 31.12.2016г.
Отчет за бюджета към 30.09.2016г.-трето тримесечие
Отчет за бюджета към 30.06.2016г.-второ тримесечие
Отчет за бюджета към 30.03.2016г.-пърово тримесечие


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню