88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОЕКТИ

На 17 ноември 2018 година в 88.СУ се проведе обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". Темата, по която работиха 25 учители, бе "Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?".
На 24 ноември по този проект стартира второ обучение. Тук темата бе "Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието." Под ръководството на своя лектор, колегите , участващи в обучението, усвоиха нови методи и похвати за работа с хиперактивни деца.
На 9 декември 2018 стартира и третото обучение в 88.СУ по проект
"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". То бе починено на изучаване ефективните техники за комуникация и работа с родителите. Лектор бе психологът госпожа Милена Димитрова, която по интересен и нестандартен начин представи темата как да бъде успешно взаимодействието семейство-образователна институция.През учебната 2018/2019 година продължава работата на учители и ученици от 88.СУ по eTwinning проекти.
Съвместно с партньори от Румъния, Италия, Франция, Словакия, Литва, Полша , Сърбия и Турция се работи по проект " Нашият малък роден край".  Участници от наша са страна са ученици от пети, шести и седми клас, а техен ръководител е госпожа Банова, учител по география. Чрез дейностите по този проект нашите възпитаници подобряват своята дигитална компетентност, умението си за комуникация на английски език  и своята познавателна самостоятелност.
Развитието на способностите за общуване на испански език, на творческото мислене  и на социалните и гражданските компетенции е цел на втория
eTwinning проект "Да създадем нови приятелства!" под ръководството на госпожа Лилова. В него си партнираме с училища от Финландия, Франция, Испания, Италия.

През май ученици от 88.СУ участваха в обучителна екскурзия по е
Twinning проект " Обмен" в град Пирот, Сърбия под ръководството на госпожа Десислава Димитрова-заместник-директор и преподавателите госпожа Банова и госпожа Таралова.
Участниците бяха поздравени от директора на училище " Вук Караджич"-господин Тугомир Цветкович. Учениците работиха в интернационални екипи и много се забавляваха. Те представиха предмети, типични за техния живот и ги оставиха на съхранение за следващите поколения в " Капсула на времето".
88.Средно училище е едно от първите училища в Европа, удостоено с награда " Иновативно
eTwinning училище". Тя се присъжда на училища, признати за лидери в използването на дигиталните технологии от ученици и учители, иновативни подходи в преподаването, осигуряване на интернет безопостност, професионално развитие на учителите.

eTwinning

През учебната 2017 – 2018 година училището участва в международния европейски онлайн проект на тема Обмен (Xchange), по програма eTwinning, част от Еразъм +.
Програмата eТwinning (www.etwinning.net) дава възможности за осъществяване на онлайн партньорства между български участници и групи от други европейски страни. Управлява се от Европейската Комисия. Комуникацията е на чужд език.
Участват ученици от 5. и 6. клас от клуб „Виртуален пътешественик“ с ръководител Пенка Банова и ученици от 8б клас под ръководството на Цветелена Таралова.
Главната цел на проекта Обмен (Xchange) е повишаване на дигиталните и езикови компетенции, както и развитие на уменията на 21 век – комуникационни компетентности, работа в екип, толерантност, критично мислене и умения за междукултурно общуване. Участниците сравняват аспекти от живота в миналото, в настоящето и правят предположения за бъдещето. Учениците работят по теми: училище, наука, храна, свободно време и др.
В проекта участват 6 държави: Сърбия, Италия, Полша, Гърция, Турция и България.
Допълнителна информация може да намерите в работното пространство на проекта: https://twinspace.etwinning.net/40087/home


към сайта на проект "Твоят час"Международни  проекти:
В периода 2014 – 2017 учебна година училището участва в международния европейски проект „Превенция на отпадането от училище: ТИ си важен” по програма Еразъм + с ученици от езиковите паралелки под ръководството на Цветелена Таралова, главен учител по английски език.
Главната цел на проекта е прилагане на нови методи за повишаване на мотивацията и създаване на по-добра учебна среда, което ще доведе до намаляване на учениците, отпадащи от училище.
Проектните дейности включват обмен на информация, споделяне и анализ на добри практики, както и адаптирането и прилагането им във всяко училище-участник в проекта.
През следващите три учебни години Клуб „Еразъм +” към 88. СУ ще реализира програма, чрез която да съдейства за превръщане на училището в привлекателно за учениците пространство на интелектуална и артистична изява. Основна цел на мероприятията по проекта е да провокират и мотивират творческата и културно-обществената активност на учениците. За постигането на тази цел са предвидени следните дейности:
 Активиране на творческата самоинициатива и артистичната изява: танцов спектакъл, занимания по актьорско майсторство, ролеви игри, фотография;
 Провокиране на гражданското самосъзнание и обществено-политическата ангажираност: ученически съвет, дебати, доброволчески акции и благотворителност (с активното участие на родители);
 Провокиране на интереса към изкуството и към осъзнаване на ролята му в живота и в професионалната реализация на младите хора: посещение на театрални постановки, кинопрожекции и концерти, дискусии, семинари, свързани с професионалната ориентация на учениците;
 Активиране на спортната изява и отношението към природата: спортни състезания, еко дни в училище и в планината.
В проекта участват 10 държави: Турция, Италия, Великобритания, Литва, Латвия, Кипър, Норвегия, Португалия, Гърция и България.
Допълнителна информация може да намерите в блога на проекта: http://www.dropoutbg.blogspot.com/

През следващите три учебни години 2014-2017, 88.СУ ще работи по международен проект за междуучилищно сътрудничество, съвместно с още пет европейски държави.
Всяко дете е творец
Обучението чрез изкуство и визуални средства е част от културата на човечеството,необходима за развитието му както и за социалната интеграция на учениците от всички страни . Често този предмет е пренебрегван в училище за сметка на други, смятани за по-важни. За това целта на проекта е да докаже неговата важна роля в съвременото обучение и образование чрез следните задачи:
1. Проектът ще позволи на участниците да придобият и развият реални умения във визуланото изкуство.
- Учениците ще могат да разпознавават и определят  различни видове изкуства.
- Изразяване на емоции и предпочитания чрез изкуството.
- Изграждане на култура за разпознаване на различните изкуства не само на национално , но и международно ниво.
2. Повишаване  мотивацията и желанието за учене у учениците чрез различни дейности, ориентирани към сътрудничество, групова работа, изработване на продукти.
3. Относно учителите ,проекта цели да развие иновативни преподавателски техники и средства, чрез наблюдения,обмяна на добри практики за промотиране и стимулиране на визуалните изкуства. Ще бъдат създадени образователни брошури,презентации,онлайн платформи, блогове,  целящи промотирането и споделянето на опита на участващите страни в изучените от тях сфери.
4. Развиване на умения по роден език ,както и чужд език като език за комуникация между участващите.
5. Развиване на умения за работа с нови платформи,умения в изработването на продукти чрез използването на информационните технологии, инициативност и креативност.
Проекта се базира на практиката на учителите в класната стая,както и на поставянето на учениците в различни ситуации,за придобиване и развиване на различни умения.Чрез мобилностите на ученици и учители ще се обогати и сподели опита за културата и изкуството на партниращите си страни.В проекта могат да участват учениците от 5 ти до 7 ми клас.
Партньори- Франция, Словения, Унгария, Полша, Турция

По време на тригодишната ни съвместна работа ще бъдат осъществени посещения в училищата от партниращите ни страни в градовете Любляна, Сейнт Омари, Тарсус, Бялисток и Весто като в срещите ще участват 20 ученици от нашето училище и 13 преподаватели от него.В специален сайт,създаден за проекта ще може да следите развитието на дейностите и да видите творчеството на участващите.
Анкета за родители
Анкета за учители
Към българския блог на проекта


Отворени към Европа...
От началото на месец юни 2015г. стартира нов проект на 88 СОУ „Димитър Попниколов”, София, по програма Еразъм+КД1 – сектор Училищно образование, с продължителност една година.
Проектът „Отворени към Европа – ние учим, развиваме се и поемаме отговорности” с региктрационен номер 2015-1-BG01-KA01-013916, получи максимална оценка за качество от 100точки.
Така през месец август 2015г. – осем учители по английски език, ИКТ, биология и история взеха участие в квалификационен курс на тема: „Професионално развитие” в Oxford House College, Лондон, Великобритания.
За нас това обучение беше важно и вдъхновяващо, отворено към Европа, изпълнено с нови срещи, запознанства и споделен опит с колеги от други страни, както и придобиване на нове знания и компетентности.
Нашият проектт се базира върху 4 важни цели, които са пряко свързани с европейската визия за развитие на нашата институция – 88 СУ „ Димитър Попниколов”:
Развитие на новите технологии.
Въвеждане на ИКТ в чуждоезиковото обучение.
Практическа насоченост на учебните програми.
Устойчиво развитие на образованието.
В Европейския план за развитие на образованието 2020 са споменати всички умения, които ще ни направят успешни като преподаватели през годините. По време на тази мобилност, най-ценното беше, че подобрихме нашите езикови умения, крос-културна компетентност, придобихме нова медийна грамотност, адаптивно и изчислително мислене. Но това, което ни носи най-голяма удовлетвореност е повишаване на социалната интелигентност т.е. способността да се свързваме и комуникираме по дълбок и смислен начин.
Ето защо, ние се определяме като ентусиазирани и решителни български учители, готови за нови знания и постигане на увереност, чрез европейско качество на обучението.
Блога на проекта е на адрес: http://school88teach.simplesite.com/


Назад към съдържанието | Назад към главното меню