88SU - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2017/2018 година
Организация на учебния процес II
срок

I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
II смяна – II, V, VI, VIII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, III, IV  клас – 8.30 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  VII, IX, X, XI, XII
клас–7.45  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.

На вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2018/2019 учебна година, може да изтеглите тук:


Заявленията се подават в срок от 28.05. до 08.06.2018г.


График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. съгласно Наредба №10/1.09.2016г. след завършено основно образование

Задължения на училищната комисия по приемане на ученици в неспециализиране училища за учебната 2018-2019г. съгласно
Наредба №10/1.09.2016г. след завършено основно образование


Информация за басейн при 88.СУ

График за провеждане на извънкласните дейности през втори учебен срок-тук

Уважаеми родители,


по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование (от 27.10.2017г.), който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, Ви предлагаме примерен образец на  мотивирано искане.

znak ucha se

Седмично разписание
на учениците от 1 до 12 клас
(необходимо е да изберете желания клас)

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2017/2018
година

ГРАФИК
за класни и контролни за втори учебен срок на учебната 201
7/2018 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2017/2018
година - II срок

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - II срок за учебната  2017/2018 година

ГРАФИК
за провеждане на дейности за работа с родители и учебна документация-
II срок

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - II срок
за учебната  2017/2018 година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню