88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2018/2019 година

I смяна I срок – I, II, V, VI, VIII клас
II смяна I срок– III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, II  клас – 8.25 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  V, VI, VIII клас–7.40  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.


Областният кръг на Олимпиадата по математика за ученици от IV клас ще се проведена 2 февруари 2019(събота) от 9.00 часа в 19.СУ"Елин Пелин",район Красно село, ул."Яков Крайнов"№16

График за провеждане на Общински кръг на олимпиади в 88.СУ-тук


Важно съобщение!
Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви,че във връзка с прогнозата на Националния Институт по метеорология и хидрология за потенциало замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17 януари 2019г.,  по преценка на родителя, децата и учениците , които страдат от доказани хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Родителят уведомява класния ръководител по телефона или по e-mail.
Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничното заболяване е вписано в личната амбулаторна карта, представена в училището или представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване.
От Ръководството
Заповед РД09-3946/19.12.2018г.Информация на Агенцията за социално подпомагане за социалните услуги в областта за подкрепа на децата и техните семейства


На вниманието на родители и ученици от 1 до 7 клас!
Безплатни електронно четими варианти на учебниците от 1 -7 клас са достъпни на електронните стрници на издателствата.
За учебниците от групата на  издателство “Просвета” – линка е: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti -
не се изисква регистрация.
За учебниците от групата на издателство  „Анубис-Булвест - Клет“ – линка е:
https://www.anubis-bulvest.com/безплатни_учебници -
изисква се регистрация с име на родител, клас, паралелка, училище, местоположение, ел.поща и парола.


Достъпът до електронно четимите варианти на учебници на издателство "БГ Учебник" за учениците  ще става посредством регистрация на родител в платформата  https://bguchebnik.com/belНа вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2018/2019 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2018/2019 година


ГРАФИК
за класни и контролни за
първи учебен срок на учебната 2018/2019 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2018/2019 година - I срок


График за провеждане на извънкласните дейности през първи учебен срок-тук

Уважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование , който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, до 7 дни за една учебна година с разрешение на директор,
Ви предлагаме примерни образци на  мотивирано искане.
До Директор
До класен ръководител

znak ucha se

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - I срок за учебната  2018/2019 година

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - I срок
за учебната  2018/2019година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню