88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2017/2018 година
Организация на учебния процес II
срок

I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
II смяна – II, V, VI, VIII клас
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  I, III, IV  клас – 8.30 часа.
Начало на учебния ден за учениците от I смяна от  VII, IX, X, XI, XII
клас–7.45  часа.
Начало на учебния ден за учениците от II смяна–13.30  часа.

На вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за разширена и допълнителна подготовка - ИУЧ/ЗИП, ФУЧ/СИП и вид спортни дейности /3. час ФВС/ за 2018/2019 учебна година, може да изтеглите тук:

2. и 3. клас
4. клас
6. клас
7. и 9. клас
10., 11., 12. клас

Внимание! Посочените класове са за учебната 2018/2019 година.
Заявленията се подават в срок от 14.05. до 18.05.2018г. на класния ръководител.График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. съгласно Наредба №10/1.09.2016г. след завършено основно образование

Задължения на училищната комисия по приемане на ученици в неспециализиране училища за учебната 2018-2019г. съгласно
Наредба №10/1.09.2016г. след завършено основно образование


Информация за басейн при 88.СУ

График за провеждане на извънкласните дейности през втори учебен срок-тук

Уважаеми родители,


по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование (от 27.10.2017г.), който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, Ви предлагаме примерен образец на  мотивирано искане.

znak ucha se

Седмично разписание
на учениците от 1 до 12 клас
(необходимо е да изберете желания клас)

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2017/2018
година

ГРАФИК
за класни и контролни за втори учебен срок на учебната 201
7/2018 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2017/2018
година - II срок

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - II срок за учебната  2017/2018 година

ГРАФИК
за провеждане на дейности за работа с родители и учебна документация-
II срок

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - II срок
за учебната  2017/2018 година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню