88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2019/2020 година

На  вниманието на родителите!
Учениците от 88.СУ "Д. Попниколов" ще се обучават на двусменен режим, както следва:
Първи срок
I смяна- I, II, V, VI,  VIII клас
II смяна - III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
Начало на учебния ден за учениците от
I, II клас- 8.25 часа
Начало на учебния ден за ученици от
V, VI, VIII клас - 7.40 часа
Начало на учебния ден за ученици от втора смяна - 13.30 часа


Свободни места за ученици от
V до XII клас за учебната 2019/2020 към 6.08.2019 г.


График на дейностите по реализиране на приема на документи на комисията в 88. СУ „Димитър Попниколов“ за прием на документи за първо и трето класиране


График на дейностите на училищната комисия по приема  и записване на ученици на места в VIII клас на 88. СУ „Димитър Попниколов“, утвърдени по държавен план-прием за учебната 2019/2020 учебна година; време и място за изпълнение на задълженията ú.Заповед заявител
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема"Училищно мляко" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учибни години

Уважаеми родители,
В срок до 30 май 2019г. е необходимо да попълните и предадете на класния ръководител Заявление за избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и спортни дейности за учебната 2019/2020г. и Заявление ЦДО:
1. Заявление за ученици, които ще бъдат 2, 3 или 4 клас
2. Заявление за ученици, които ще бъдат в 6 клас
3. Заявление за ученици, които ще бъдат в 7 клас
4. Заявление за ученици, които ще бъдат в 9 клас
5. Заявление за ученици, които ще бъдат в 10 клас
6. Заявление за ученици, които ще бъдат 11 клас
7. Заявление за ученици, които ще бъдат 12 клас

8. Заявление за целодневна организация на учебния ден за ученици,които ще бъдат 2,3 и 4 клас
9. Заявление за спортни дейности за ученици, които ще бъдат в 5 клас
Информация на Агенцията за социално подпомагане за социалните услуги в областта за подкрепа на децата и техните семейства


На вниманието на родители и ученици от 1 до 7 клас!
Безплатни електронно четими варианти на учебниците от 1 -7 клас са достъпни на електронните стрници на издателствата.
За учебниците от групата на  издателство “Просвета” – линка е: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti -
не се изисква регистрация.
За учебниците от групата на издателство  „Анубис-Булвест - Клет“ – линка е:
https://www.anubis-bulvest.com/безплатни_учебници -
изисква се регистрация с име на родител, клас, паралелка, училище, местоположение, ел.поща и парола.


Достъпът до електронно четимите варианти на учебници на издателство "БГ Учебник" за учениците  ще става посредством регистрация на родител в платформата  https://bguchebnik.com/belНа вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2019/2020 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2018/2019 година


ГРАФИК
за класни и контролни за
втори учебен срок на учебната 2018/2019 година 5-12 клас

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2018/2019 година - II срок
ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация-
II срок


График за провеждане на извънкласните дейности през втория учебен срок-тук

Уважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование , който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, до 7 дни за една учебна година с разрешение на директор,
Ви предлагаме примерни образци на  мотивирано искане.
До Директор
До класен ръководител

znak ucha se

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - II срок за учебната  2018/2019 година

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - II срок
за учебната  2018/2019година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню