88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2019/2020 годинаУчениците от 88.СУ "Д. Попниколов" ще се обучават на двусменен режим, както следва:
Първи срок

I смяна- I, II, V, VI,  VIII клас
II смяна - III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
Начало на учебния ден за учениците от
I, II клас- 8.25 часа
Начало на учебния ден за ученици от
V, VI, VIII клас - 7.40 часа
Начало на учебния ден за ученици от втора смяна - 13.30 часа

Дневно разписание


Класни ръководители


График
за класни и контролни работи за първи учебен срок
5-12клас, учебна  2019/2020г.

График
за консултации на учителите с ученици и родители за първи срок, учебна 2019/2020

График
за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за първи срок, учебна 2019/2020г.

График
за провеждане на извънкласни дейности

График
за провеждане на часовете по БДП за първи учебен срок, учебна 2019/2020г.

График
за провеждане на трети час по ФВС-спортни дейности в 88.СУ за първи учебен срок, учебна 2019/2020г.


Свободни места за ученици към 20.09.2019г.

Важно съобщение!
В срок до 10.10.2019г. учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти на 88.СУ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Наредба 3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.
Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината във вариант, удобен за ОПЛ.
Изписано "отговаря за възрастта" не се приема за достоверно.
Необходимо е активното съдействие на родителите по събиране на информацията за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за предоставянето на  същата от ОПЛ до медицинския специалист в училище.
В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите ще бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.


Информация на Агенцията за социално подпомагане за социалните услуги в областта за подкрепа на децата и техните семейства


На вниманието на родители и ученици от 1 до 7 клас!
Безплатни електронно четими варианти на учебниците от 1 -7 клас са достъпни на електронните стрници на издателствата.
За учебниците от групата на  издателство “Просвета” – линка е: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti -
не се изисква регистрация.
За учебниците от групата на издателство  „Анубис-Булвест - Клет“ – линка е:
https://www.anubis-bulvest.com/безплатни_учебници -
изисква се регистрация с име на родител, клас, паралелка, училище, местоположение, ел.поща и парола.


Достъпът до електронно четимите варианти на учебници на издателство "БГ Учебник" за учениците  ще става посредством регистрация на родител в платформата  https://bguchebnik.com/belНа вниманието на родителите!
Уважаеми родители, образец на заявление за
извънкласни дейности за 2019/2020 учебна година, може да изтеглите тук:
Информация за басейн при 88.СУУважаеми родители,
по чл. 62, ал. 1, т.3  от Наредбата за приобщаващо образование , който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от класния ръководител, до 7 дни за една учебна година с разрешение на директор,
Ви предлагаме примерни образци на  мотивирано искане.
До Директор
До класен ръководител

znak ucha se
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню