Уважаеми родители и ученици,

във връзка с така създалата се ситуация на увеличаваща се заболеваемост, в условията на все по-широко разпространение на Covid-19, след анализ на резултатите от проведена анкета сред родители и учители в 88 училище, нарастващ брой отсъстващи учители и ученици, решение на Педагогическия съвет и становище на Обществения съвет към 88.СУ, учениците от 5 до 12 клас, преминават към обучение от разстояние в електронна среда до 27.11.2020г. включително, съгласно седмичното и дневно разписание.
Според регламента в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование: „Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
1. двадесет минути – в началния етап;
2. тридесет минути – в прогимназиалния етап;
3. четиридесет минути – в гимназиалната степен.“
Подробни указния за организация на учебния процес са изпратени на училищните електронни пощи на учениците.

Класните ръководители и учителите предоставят указания на учениците за създадената организация на обучение в електронна среда от разстояние, в платформата Google G Suite за образование!

Апелираме към Вас родители:
– да осигурите на учениците според възможностите си, необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението от разстояние в електронна среда;
– да следите за редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини.

Разчитаме на разбиране от ваша страна, с оглед на това, че има отсъстващи учители, за които към определен момент не е възможно заместване.
Полагането на взаимни усилия и действия е спешно и необходимо за опазване психичното и физическото здраве на всички!

Бъдете здрави!