Уважаеми родители и ученици,

Представяме на вашето внимание   графици за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .