Вътрешно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 • С решение на Педагогическия съвет – протокол № 9 от 07.09.2023 година за учебната 2023/2024 година се прилагат следните форми на обучение:

  • дневна форма на обучение – целодневна организация на учебния ден за 1-4 клас;
  • дневна форма на обучение – полудневна организация на учебния ден за 5-12 клас;
  • комбинирана форма на обучение за ученици със СОП;
  • индивидуална форма по здравословни причини

  Учениците от II до XII клас се обучават на двусменен режим.

  Учениците от I клас се обучават целогодишно в първа смяна, където се провеждат часовете от задължителната, разширената и факултативна подготовка. След обяд за тях се провеждат дейности в групи за целодневна организация на учебния ден – организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси.

Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование

Електронен каталог на библиотеката на 88.СУ

Извънкласни дейности

 • Заявление Извънкласни дейности