Уведомление от родител на дете в подготвителна група

Образци на документи за обучение в електронна среда-

всички документи се подават до директора на училището

Примерни образци на мотивирано искане по чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование