В 88. СУ „Димитър Попниколов“ работят 96 педагогически специалисти и 24 служители и работници.

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Директор:

Надка Воденичарова-Данова, тел. 02/956—07—49

Заместник директори:

Татяна Маркова, тел. 02/956—07—39
Мария Пътникова, тел. 02/956—07—39
Теодора Присадашка, тел. 02/956—07—39
Десислава Димитрова, тел. 02/956—07—39

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

Антоанета Стайкова-главен учител начален етап

Стефка Узунова, главен учител – преподавател по математика и ИТ

Гинка Василева, главен учител – преподавател по Български език и литература

Надка Георгиева, главен учител – преподавател по физическо възпитание и спорт

Росица Бенева- педагогически съветник

Нейчо Кърпачев-училищен психолог

Добромир Матрачийски- ресурсен учител

Теодора Шаркова-логопед