УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ!
Във връзка с чл.12, ал.2 от ЗПУО обръщаме внимание, че изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. При подаване на заявление за преместване или записване на ученик в друго училище е необходимо за малолетни ученици да са подписани от техните родители, а за непълнолетни ученици –
от учениците, съгласувани с техните родители.