В срок до 10.10.2019г. учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти на 88.СУ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Наредба 3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината във вариант, удобен за ОПЛ.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.

Необходимо е активното съдействие на родителите по събиране на информацията за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за предоставянето на същата от ОПЛ до медицинския специалист в училище.

В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите ще бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.