Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността и определяне на насоките за подобряване.
Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни.
Срокът на инспекцията е от 17.02.2023 до 22.03.2023 г.

Училището ще бъде посетено от инспектиращия екип в периода 6-10 март 2023 г. – същински етап.

Предстои изпращане и попълване на въпросници от педагогическите специалисти, родителите, учениците.

Родителите и учениците от 4 до 12 клас ще получат линк на електронната си поща, указание и срок за попълване.

По време на същинския етап от инспекцията ще бъдат наблюдавани учебни часове, ще бъдат разгледани класни стаи и помещения в училището, ще се проведат структурирани срещи на инспектиращия екип с педагогически специалисти, родители, ученици и екипа за управление на училището.

Участниците в структурираните срещи ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на съответната среща.

В заключителния етап на инспекцията се осъществяват дейности по анализ на получените данни от дейностите в подготвителния и същинския етап – от документите, интернет страницата на институцията, въпросниците за родители, ученици, педагогически специалисти, наблюдението на институцията, наблюденията на учебни часове, срещите с представители на училищната общност.

Надяваме се с общи усилия да представим училището си достойно!