Уважаеми родители и ученици,
Във връзка със създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение за ученици от 1 до 4 клас, при осигуряване на възможно най-безопасна среда в 88. СУ „Димитър Попниколов”, Ви информираме следното:
1. На 15.11.2021г. /понеделник/ за всички ученици от 88.СУ „Д.Попниколов“ се организира и провежда обучение от разстояние в електронна среда при вече установения ред, във връзка провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г., почистване и подготовка на училищната сграда за провеждане на учебен процес, тъй като в сградата има разположени 25 изборни секции.
2. На 16.11 2021г. се възстановява присъственият образователен процес за учениците, на които родителите са изразили писмено съгласие  за тестване на децата им с неинвазивни антигенни тестове за диагностициране на Covid-19 над 50% в паралелката, за всички паралелки в първи, втори и трети клас, 4а и 4г клас, където са изпълнени всички условия за осигуряване на безопасна среда.
Сформирани са училищни екипи, които да осъществят процеса на тестването, с включени педагогически специалисти, непедагогически персонал и доброволци-родители, отговарящи на определените условия. 
 На 16.11.2021г/вторник/, учениците, за които се възстановяват присъствените учебни занятия,  е необходимо да се явят в училище не по-късно   от 8:00 – за I смяна и не по-късно   от   13:00 часа – за II смяна, като 30 минути преди това не трябва да са консумирали храна и течности.
За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследванесе организира обучение от разстояние в електронна среда -синхронно. Родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда.

 

3. С писмо от 11.11.2021г. на РУО София-град и указания от МОН, относно осигуряване на бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от цялата страна да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагамe допълнени обновени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Декларациите следва да се попълват от всички родители на ученици в 1.-4. клас, тепърва пожелали включването им в присъствено обучение или родители на ученици, вече подали декларации по стария образец, но желаещи да се възползват от възможността децата им да не бъдат тествани, а да представят документ за ваксиниране или наличие на антитела.  

Необходимо е декларациите да бъдат подадени  на хартиен носител, на класния ръководител на паралелката, в срок до 13:00 часа на 17.11.2021г., с оглед обобщаване на данните за следващо тестване.
Родителите, които имат възможност да отпечатат, подпишат и представят декларация на класния ръководител, за родителите, които нямат възможност – ще бъдат предоставени формуляри на входа на училището.
Ангажираните с процеса на тестване на ученици в паралелката –  родители-доброволци, попълват декларация за съгласие при първото идване в училище. Необходимо е да бъдат в сградата на училището не по-късно от 7:40 часа, на 16.11.2021г.
Благодарим за разбирането и подкрепата!
Бъдете здрави!