Общинският кръг на Олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 20.01.2024 г в 88.СУ , а Общинският кръг на Олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 27.01.2024 г в 88.СУ ,

Необходимо е участниците да представят предварително  попълнени следните декларации:

  1. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание
  2.  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада