Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2020/2021 г. 

 • Брой паралелки:

  • клас – 6 паралелки
  • V клас – 6 паралелки

  Брой места в паралелките:

  • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
  • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №6/12.03.2020г. и утвърден със Заповед № 1245/23.03.2020г.

Прием в пети клас

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2020/2021 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.
Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следните варианти:
Английски език – 2,5 часа;
Испански/Руски език – 2,5 часа;
Математика -1,5 часа и Информационни технологии – 1час;
Изобразително изкуство -1,5 часa и Български език и литература – 1 час;
Хореография -1,5 часa и Български език и литература – 1 час;

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка  – факултативни учебни часове /ФУЧ/, 2 часа – ФВС – плуване.

Факултативните часове са по избор за всички паралелки. При заявено желание, ще бъдат сформирани  сборни групи.

 

ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в пети клас за учебната 2020/20201 г.
от 11 май до 10 юни 2020 г. /за ученици от 4 клас на 88.СУ/
от 15 до 23 юни 2020 г. /за ученици от 4 клас на други училища/
Заявленията се подават по електронен път на електронна поща:
priem5klas@88cy.info

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в пети клас на 88.СУ

Критерии за прием 5 клас

Заявление за прием в 5 клас 2020/2021г.

 

Заявление за спортни дейности 5 клас