Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2023/2024 г.

 • Брой паралелки:

  • клас – 6 паралелки
  • V клас – 6 паралелки

  Брой места в паралелките:

  • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
  • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №4/13. 03. 2023 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №2688/23. 03. 2023 г. и утвърден със Заповед №1058/28. 03. 2023 г. на директора на училището.

Прием в пети клас

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2023/2024 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следните варианти:

 • Английски език – 2,5 часа;
 • Български език и литература -1 час и Математика -1,5 часа;
 • Български език и литература – 1 ч. и Хореография/Компютърно моделиране и информационни технологии-1,5 ч.;
 • Математика -1 час и Испански език- 1,5 часа;
 • Български език и литература – 1 ч. и Изобразително изкуство-1,5 ч.;

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка – факултативни учебни часове /ФУЧ/, 2 часа – ФВС – плуване.

Факултативните часове са по избор за всички паралелки. При заявено желание, ще бъдат сформирани сборни групи.ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в пети клас за учебната 2023/2024 година.

от 16 май до 2 юни 2023 г. /за ученици от 4 клас на 88.СУ/

от 16 до 27 юни 2023 г. /за ученици от 4 клас на други училища/

Заявленията за ученици от IV клас на 88.СУ се подават при класния ръководител, за ученици от други училища – в деловодството на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден в определения срок.

Критерии за прием в пети клас за учебна 2023/2024 г.

График на дейностите по прием в пети клас