Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2024/2025 г.

 • Брой паралелки:

  • клас – 6 паралелки
  • V клас – 6 паралелки

  Брой места в паралелките:

  • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
  • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол № 6/18. 03. 2024 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №3032/21. 03. 2024 г. и утвърден със Заповед №РД 01-1355/27. 03. 2024 г. на директора на училището.

Прием в пети клас

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следните варианти:

 • Втори чужд език(Английски език) – 2,5 часа;
 • Втори чужд език(Испански/ Немски език) -1,5 часа и Български език и литература 1час;
 • Втори чужд език(Испански/ Руски език) -2,5 часа ;
 • Български език и литература – 1 ч. и Изобразително изкуство-1,5 ч.;
 • Хореография-1,5 часа и Български език и литература – 1 час

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка – факултативни учебни часове /ФУЧ/: 2 часа ФВС (плуване).

Факултативните часове са по избор за всички паралелки. При заявено желание, ще бъдат сформирани сборни групи.

 ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в пети клас за учебната 2024/2025 година.

от 13 май до 5 юни 2024 г. /за ученици от 4 клас на 88.СУ/

от 17 до 28 юни 2024 г. /за ученици от 4 клас на други училища/

Заявленията за ученици от IV клас на 88.СУ се подават при класния ръководител, за ученици от други училища – в деловодството на училището от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден в определения срок.

Критерии за прием в пети клас за учебна 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в пети клас