Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2021/2022 г.

 • Брой паралелки:

  • клас – 6 паралелки
  • V клас – 6 паралелки

  Брой места в паралелките:

  • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
  • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №7/19. 03. 2021 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №2490/19. 03. 2021 г. и утвърден със Заповед №1160/22. 03. 2021 г. на директора на училището.

Прием в пети клас

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2021/2022 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следните варианти:

– английски език – 2,5 часа;

– руски език -2,5 часа;

– руски език – 1,5ч. и математика – 1 час;

– руски език- 1,5 ч. и ИТ-1 час;

– БЕЛ- 1 ч. и ИИ-1,5 ч.;

– БЕЛ – 1ч. и хореография – 1,5 ч.;

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка – факултативни учебни часове /ФУЧ/, 2 часа – ФВС – плуване.

Факултативните часове са по избор за всички паралелки. При заявено желание, ще бъдат сформирани сборни групи.

 


Свободни места за прием в пети клас към 2.07.2021 г.

5 а– 4 места       5 б– 2 свободни места            5 в-0 свободни места

5 г-0 свободни места      5 д-3 свободни места       5 е – 5 свободни места 


 

 

ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в пети клас за учебната 2021/20202 г.

от 17 май до 10 юни 2021 г. /за ученици от 4 клас на 88.СУ/

от 16 до 25 юни 2021 г. /за ученици от 4 клас на други училища/

Заявленията се подават по електронен път на електронна поща:
priem5klas@88cy.info

Информация за графика и заявления ще бъде публикувана тук, след 10. май 2021 г.

Критерии за прием в пети клас за учебна 2021/2022 г.