Прием след завършено основно образование
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2020/2021 г. 

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език  – 1 паралелка – 26 ученици;

Професионална паралелка -специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Паралелките от държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година са утвърдени със заповед № РД 01-193/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град .

Прием в осми клас

На вниманието на родители и кандидат-гимназисти, които не са записани за 8 клас на учебната 2020/2021 година!

88. СУ „Димитър Попниколов“ обявява следните свободни места към 3.08.2020г, след трето класиране:

– за паралелка с профил „Чужди езици“ – код 1353, с интензивно изучаване на АЕ – 2 свободни места;

– за паралелка по специалност „Туристическа анимация“- код 1356, с интензивно изучаване на АЕ – 4 свободни места.

График на дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование /седми клас/ за учебната 2020/ 2021 г., както следва:

1. Подаване на заявление до директора на 88. СУ «Димитър Попниколов» и оригинал на Свидетелство за основно образование /и медицинско свидетелство за паралелка по специалност „Туристическа анимация“ /.-03.08.20 г. – 31.08.2020 г.

2. Обявяване на списъците на класираните кандидати. –01.09.2020 г.

4. Обявяване на резултатите от попълване на незаетите места /ако има такива/ в 88. СУ и РУО – София – град.-до 10.09.2020 г.

Информацията се актуализира при настъпили промени в броя на свободните места, своевременно.

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
профилиращи предмети:
Първи чужд език – английски;
Втори чужд език – испански или руски.
Балообразуването за профил „Чужди езици“ – АЕ/ИЕ/РЕ е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.
Специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
Направление – «Пътуване, туризъм и свободно време» – код 812
Професия – «Аниматор в туризма» – 812040
Балообразуването за специалност – «Туристическа анимация» е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Повече информация за професията «Аниматор в туризма» /тук/