Прием след завършено основно образование
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2021/2022 г.

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Професионална паралелка -специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;

Паралелките от държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година са утвърдени със заповед № РД 01-215/27.04.2021 г. на началника на РУО – София-град .

Прием в осми клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

88. СУ „Д.Попниколов“ обявява следните свободни места, след трети етап на класиране за учебната 2021/2022 година:
– Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на АЕ – 1 свободно място;
– Специалност „Туристическа анимация“ с с интензивно изучаване на АЕ – няма.
Подаване на заявления до директора на 88. СУ „Д.Попниколов“, обявяване на резултатите и записване на ученици с оригинал на свидетелство за основно образование, до запълване на незаетите места, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, в срок от 2.08.2021г. до 9.09.2021г.

Предоставяме ви информация за времевия график на работа на комисията за подпомагане на родителите на ученици от 88. СУ „Димитър Попниколов“ при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици след завършен VII клас, както и на комисията за записване на ученици на места в VIII клас, съгласно График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.-тук

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2021/2022 година 88. СУ „Димитър Попниколов“ обявява две паралелки за прием на ученици в VIII клас:

Профил “Чужди езици”, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
профилиращи предмети:
Първи чужд език – английски;
Втори чужд език – испански или руски.
Балообразуването за профил „Чужди езици“ – АЕ/ИЕ/РЕ е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.
Специалност – «Туристическа анимация» – код 8120402, с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка – 26 ученици;
Направление – «Пътуване, туризъм и свободно време» – код 812
Професия – «Аниматор в туризма» – 812040
Балообразуването за специалност – «Туристическа анимация» е сбор от:
• удвоения резултат от теста по български език и литература;
• удвоения резултат от теста по математика;
• оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
• оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Повече информация за професията «Аниматор в туризма» /тук/