Project Description

Начало/Проекти на 88. СУ/Предизвикателства пред интегрираното обучение

Предизвикателства пред интегрираното обучение

Образованието е процес, който продължава през целия живот, но за повечето хора този процес, все още се смята за придобит в училище, по отделни учебени предмети, по стандартната схема на преподаване: учител-ученик. Такъв подход обаче, не отговаря на предизвикателствата, които младите хора ще срещнат на международния пазар на труда. Бързите промени в технологиите налагат конкурентни образователни модели. Именно международните програми за междуучилищно сътрудничество и обмен предлагат прекрачването на тези традиционните методи в образованието и пресичат виртуални и физически граници, давайки възможности за запознаване с алтернативни методики в преподаването.

Това е идеята на нашия международен проект: изхождайки от общата тема за ресурси, които обаче се изучават в отделни предмети, да обърнем внимание на 4 дисциплини като всяка партнираща страна да отговаря за определна такава. Партниращите училища от Германия и Испания ще се концентрират върху науките и в частност водоизточници и опазването им; България – върху чужди езици; Словакия- изкуства, а Румъния- спорт. Главният координатор от остров Корфу, Гърция ще обединява и разпространява работата ни, чрез 7 реални международни срещи, както и с ежеседмични или месечни виртуални такива.

Нашите очаквания за учениците като основни бенефициенти по проекта са да развият следните компетенции и способности:

  1. Социално самоосъзнаване и изграждане на граждански компетенции.
  2. Съзнание и загриженост за околната среда.
  3. Културно осъзнаване и създаване на усещане за Европейска идентичност,комуникирайки си на роден и чужд език.
  4. Дигитални компетенции, както и подобряване на уменията си в сферата на математиката и науките.
  5. Обогатяване на знанията в областа на спорта и изкуствата.

Учениците ще развият тези умения чрез съвместна работа с партниращите училища в различни групови и индивидуални задачи.

Една от целите на проекта е да развие тяхната мултиинтелигентност ( езикова, музикалнна, кинестична, логически-математическа както и тяхното междуличностно и личностно развитие) чрез проектните дейности и продукти. По този начин целим да допринесем за тяхното развитие с цел инкорпориране на придобитите умения в етапа им на реализиране в живота след средно образование.

Освен това, работата по отделните теми ще даде възможност на всяка партнираща институция да работи с местни организации и асоциации и по този начин разшири влиянието на проекта на местно и национално ниво. Така самите ученици ще имат възможността да се запознаят с различни работни среди и аспекти от реалния живот. Чрез международния обмен и работа те ще разшият своя кръгозор и в глобален аспект. Освен учениците и учителите, ползите от проекта ще обхванат училища и образователни институции.

Учителите, участващи в проекта ще подобрят знанията си по съответния учебен предмет, както и ще разширят своя кръгозор и опит, сравнявайки и обменяйки образователни материали и практики с колегите от партниращите страни. Ще бъдат усъвършенствани методики, практики, ресурси, технологии, както и самия процес учене-преподаване между ученик и учител. Своя опит учителите ще споделят и в Etwinning.

Участието в международен проект ше подобри имиджа на самите партниращи училища на местно ниво. Това влияние се очаква да е дългосрочно и преподавателите в съответните училища да използват в работата си придибития опит и ресурси,а учениците да подобрят техниките си за учене и да разширят образователния си кръгозор.Самите материали по проекта ще бъдат разпростраени не само в партниращото училище,но и в онлайн платформи , както и разпространителни семинари в други училища.Като цяло запознаването с културата и начина на живот на партниращите страни ще остави траен отпечатък в съзнанието и ще отвори тяхното съзнание към други култури светове и възможности.

Проектът е финансиран от Европейската комисия, програма Еразъм + за междуучилищно сътрудничество.

Към Etwinning

Период: 2018-2024

Цели:
Подобряване на знанията на учителите по съответния учебен предмет, чрез сравнение и обмен на образователни материали и практики между колегите от партниращите страни

Развитие на „мултиинтелигентността“ на учениците (езикова, музикалнна, кинестична, логическа и математическа както и тяхното междуличностно и личностно развитие) чрез проектните дейности и продукти.

Финансиране:
ОП НОИР

Уебсайт на проекта:https://integrated-learning-challenges.blogspot.com

Лице за контакт:
Диана Иванова

Ел. поща за контакт:

88su.sofia@gmail.com