Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2021/2022 г.

Брой паралелки:

 • клас – 6 паралелки
 • V клас – 6 паралелки

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
 • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №7/19. 03. 2021 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №2490/19. 03. 2021 г. и утвърден със Заповед №1160/22. 03. 2021 г. на директора на училището.

Прием в първи клас

Уважаеми родители!

Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка

Разширена подготовка с избираеми учебни часове:

Английски език – 2 часа;

Информационни технологии – 1 час.

За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са:

• Български език и литература – 1 час;

• Математика -1 час;

• Информационни технологии -1 час;

Допълнителна подготовка с факултативни учебни часове:

• Математика

• Околен свят

• Изобразително изкуство

• Хореография

В часовете по спортни дейности, учениците ще изучават плуване.

Важна информация

За учебната 2021/2022 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, надградена с модул за прием в първи клас.

Новият модул включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община-Протокол № 30/18. 03. 2021 г. на СО

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Прилежащ район-тук

 

За учебната 2021/2022 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, надградена с модул за прием в първи клас.

Новият модул включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

 

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община-Протокол № 30/18.03.2021г на СО

 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебна 2021/2022 година

Подготвителна група – учебна 2021/2022 година

Уважаеми родители,

88.СУ”Димитър Попниколов” предоставя възможност за обучение на деца в една подготвителна група.

Предучилищното образование е организирано в една подготвителна група с 6 -годишни деца. Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при полудневна организация. Обучението по образователни направления в групата създава условия за придобиване на компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Учебната среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

По желание на родителите предлагаме следните извънкласни дейности:
– волейбол;- футбол;-баскетбол;- английски език;- народни танци.

Приема на деца се извършва чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата на Столична община – ИСОДЗ и ПГУ.

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи предлага възможност за обучение в паралелка с изучаване на немски език.

Учениците ще се обучават по учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии. Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение, като извънкласна дейност.

Сдружението за Европейски образователни инициативи предлага 300 часа годишно (по два часа всеки ден). Таксата се внася по банкова сметка на сдружението. Нашата цел е да подготвим децата в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.

 • Отлични преподаватели със солидна подготовка.
 • Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
 • Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си мислене и общата си култура.
 • Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS.
 • Летни езикови програми

Повече информация може да намерите на сайта на Сдружение за Европейски образователни инициативи http://aieis.com