Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2022/2023 г.

Брой паралелки:

 • клас – 6 паралелки
 • V клас – 6 паралелки

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
 • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №7/25. 03. 2022 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №3058/24. 03. 2022 г. и утвърден със Заповед №1260/28. 03. 2022 г. на директора на училището.

Прием в първи клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми родители!

Представяме на Вашето внимание информация за разпределението по паралелки на ученици в първи клас за учебната 2022/ 2023 година.

СПИСЪЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Списък на учениците от І А клас

Списък на учениците от І Б клас

Списък на учениците от І В клас

Списък на учениците от І Г клас

Списък на учениците от І Д клас

Списък на учениците от І Е клас

Разпределението по паралелки е съобразно възможностите на училището, желанията на родителите и съгласно заложените критерии в Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ще се проведе на 08.09.2022г. от 18.00 часа.

Необходимо за първокласника

 

 

Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка

Разширена подготовка с избираеми учебни часове:

Английски език – 2 часа;

Информационни технологии – 1 час.

За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са:

• Български език и литература – 1 час;

• Математика -1 час;

• Информационни технологии -1 час;

Допълнителна подготовка с факултативни учебни часове:

 • Математика
 • Изобразително изкуство (компютърна графика)
 • Хореография
 • Информационни технологии

В часовете по спортни дейности, учениците ще изучават плуване.

 

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители, 

На 6. юни / понеделник/, до 12:00 часа очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в 

ИСОДЗ ПГУ и І клас

На  6 юни 2022г. от 13:00 часа до 17:00 часа, имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище. 

От 7 до 17 юни 2022 г., училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.00 до 17.00 часа

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници –  заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

 1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

 

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!


Линк към календара с График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебна 2022/2023 в страницата на ИСОДЗ

На 26 април 2022 година ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници 

Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

За учебната 2022/2023 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, включваща модул за прием в първи клас.

Модулът включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

ВАЖНО!

Уважаеми родители, 

На 6. юни / понеделник/, до 12:00 часа очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в 

ИСОДЗ ПГУ и І клас

На  6 юни 2022г. от 13:00 часа до 17:00 часа, имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище. 

От 7 до 17 юни 2022 г., училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.00 до 17.00 часа

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници –  заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

 1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

 

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!

За учебната 2022/2023 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, включваща модул за прием в първи клас.

Модулът включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружение за Европейски образователни инициативи предлага възможност за обучение в паралелка с изучаване на немски език.

Учениците ще се обучават по учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, математика и Информационни технологии. Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение, като извънкласна дейност.

Сдружението предлага 300 часа годишно( по два часа всеки ден). таксата се внася по банкова сметка на Сдружението. нашата цел е да подготвим децата в края на IV  и VII клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира ниво на владеене на езика „Гьоте институт“.

Повече информация може да откриете на сайта на Сдружение за Европейски образователни инициативи http://aieis.com