Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2023/2024 г.

Брой паралелки:

 • клас – 6 паралелки
 • V клас – 6 паралелки

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
 • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №4/13. 03. 2023 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №2688/23. 03. 2023 г. и утвърден със Заповед №1058/28. 03. 2023 г. на директора на училището.

Прием в първи клас

СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на родителите на ученици записани в първи клас на 88.СУ „Д.Попниколов“ за учебната 2023/2024 година!

СПИСЪК на учениците в 1а клас

СПИСЪК на учениците в 1б клас

СПИСЪК на учениците в 1 в клас

СПИСЪК на учениците в 1г клас

СПИСЪК на учениците в 1д клас

СПИСЪКна учениците в 1е клас

На 12.09.2023г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците записани в първи клас за 2023/2024 учебна година.
Необходимо за първокласника

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми родители,

предлагаме на вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година.

Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.

В учебните часове за разширена подготовка учениците ще изучават:

 • Английски език – 2 часа;
 • Информационни технологии – 1 час.

За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са:

 • Български език и литература – 1 час;
 • Математика -1 час;
 • Информационни технологии -1 час;

За учебните часове в допълнителна подготовка на обучение избора е между:

 • Математика
 • Изобразително изкуство (компютърна графика)
 • Хореография
 • Аз, природата и светът
 • Гражданско образование

ВАЖНО!

На 24.04.2023 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас ще бъдат обявени местата за прием на ученици в първи клас и системата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

График на дейностите

От 6 до 15 юни 2023 г., имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище.

Училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.00 до 17.00 часа.

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници – заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

 • Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители, 

На 5. юни  очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в 

ИСОДЗ ПГУ и І клас

На 24.04.2023 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас ще бъдат обявени местата за прием на ученици в първи клас и системата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

График на дейностите

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници –  заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.


Линк към календара с График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебна 2023/2024 в страницата на ИСОДЗ

 

Необходимо е да носите следните документи:

 1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

 

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!

За учебната 2023/2024 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, включваща модул за прием в първи клас.

Модулът включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружение за Европейски образователни инициативи предлага възможност за обучение в паралелка с изучаване на немски език.

Учениците ще се обучават по учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, математика и Информационни технологии. Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение, като извънкласна дейност.

Сдружението предлага 300 часа годишно( по два часа всеки ден). таксата се внася по банкова сметка на Сдружението. нашата цел е да подготвим децата в края на IV  и VII клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира ниво на владеене на езика „Гьоте институт“.

Повече информация може да откриете на сайта на Сдружение за Европейски образователни инициативи http://aieis.com