Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2024/2025 г.

Брой паралелки:

 • I клас – 6 паралелки
 • V клас – 6 паралелки

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка -общо 144 места
 • V клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол № 6/18. 03. 2024 г., съгласуван е с Обществения съвет със становище входящ №3032/21. 03. 2024 г. и утвърден със Заповед №РД 01-1355/27. 03. 202 г. на директора на училището.

Прием в първи клас

Приложено ви представяме актуален прилежащ район-1.03.2024

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми родители,

предлагаме на вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2024 /2025 година.

Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка.

В учебните часове за разширена подготовка учениците ще изучават:

 • Английски език – 2 часа;
 • Информационни технологии – 1 час.

За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са:

 • Немски език-2 часа;
 • Информационни технологии -1 час;

За учебните часове в допълнителна подготовка на обучение избора е между:

 • Изобразително изкуство
 • Хореография
 • Забавна математика

На 29.04.2024 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас ще бъдат обявени местата за прием на ученици в първи клас и системата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

Първо класиране и обявяване резултатите -3 юни 2024.

График на дейностите

От 4 до 14 юни 2024 г. 17.00 часа , имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище.

На 28 юни 2024 приключва записването за първи клас след четвърто класиране. За повече подробности се информирайте от Рубриката „Календар“ на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.00 до 17.00 часа.

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници – заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

 • Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

ВАЖНО!

ИСОДЗ ПГУ и І клас

На 29.04.2024 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас ще бъдат обявени местата за прием на ученици в първи клас и системата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

График на дейностите

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници –  заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.


Линк към календара с График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебна 2024/2025 в страницата на ИСОДЗ

 

Необходимо е да носите следните документи:

 1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
 3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

 

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!

За учебната 2024/2025 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, включваща модул за прием в първи клас.

Модулът включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружение за Европейски образователни инициативи предлага възможност за обучение в паралелка с изучаване на немски език.

Учениците ще се обучават по учебен план с часове за избираема подготовка по Немски език и Информационни технологии. Часовете от извънкласните дейности по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение.

Сдружението предлага 300 часа годишно( два часа всеки ден). Таксата се внася по банкова сметка на Сдружението. Нашата цел е да подготвим децата в края на IV и VII клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира ниво на владеене на езика „Гьоте институт“.

Повече информация може да откриете на сайта на Сдружение за Европейски образователни инициативи http://aieis.com