Училищен план-прием
на 88. СУ „Димитър Попниколов“ за учебната 2020/2021 г. 

Брой паралелки:

 • клас – 6 паралелки
 • V клас – 6 паралелки

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка – общо 144 места
 • клас – 26 ученици в паралелка – общо 156 места

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти

План-приемът е приет на Педагогически съвет с Протокол №6/12.03.2020г. и утвърден със Заповед № 1245/23.03.2020г.

Прием в първи клас


Списъци на учениците в първи клас на 88.СУ за учебната 2020/2021г. по паралелки

Родителската среща за родителите на учениците в първи клас за учебната 2020/20201 година ще се проведе на 9 септември от 18 часа.

Родителската среща за родителите на децата, записани в подготвителна група за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 9 септември от 17 часа.

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Свободни места след трето класиране:
Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език и Български език и литература -11 свободни места

Подаването на заявления за попълване на свободните места от 25 юни до 14 септември 2020 г.
Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес
priem1klas@88cy.info или на място в 88.СУ при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходими документи:
1. Заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.
2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.

Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г.

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Предоставяме на Вашето внимание

Списък на класираните кандидати за първи клас-трето класиране

Записване на учениците, приети на трето класиране на 23.06.2020 г и 24.06.2020 г от 9.00 ч. до 17.00 ч.

При записваненето се предоставя оригинала на Удостоверение за завършена погдотвителна група.
Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г.

 

Уважаеми родители!

Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.
Учениците в първи клас ще се обучават по учебен план в паралелки с разширена и допълнителна подготовка

 • Разширена подготовка с избираеми учебни часове:
  Български език и литература – 1час;
  Английски език –  2
  час;


За ученици, които ще изучават немски език в групи за извънкласна дейност, избираемите часове са:

 •  Български език и литература – 1час;
 •  Математика -1час;
 •  Информационни технологии -1час;

 

 • Допълнителна подготовка с факултативни учебни часове:
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Околен свят
 • Технологии и предприемачество
 • Изобразително изкуство
 • Хореография

ВАЖНО!
Подаване на заявление от родителите за прием в първи клас  за учебната 2020/20201 г. –

от 21 април до 21 май 2020 г.

Заявления могат да бъдат подавани по електронен път на:

priem1klas@88cy.info

Всеки родител, подал заявление по електронен път, ще получи служебна бележка с входящ номер, обратно на електронната си поща.

Справка за настоящ и постоянен адрес ще се извършва служебно от директора на училището.

Не е необходимо родител да посещава районната администрация!

Към настоящия момент, освен заявлението, не са необходими никакви други документи!

За въпроси тел. 0894696631 всеки работен ден от 14 до 17 часа.

Заявление за прием в първи клас на 88.СУ

Заявление за прием в първи клас за ученици , желаещи да изучават немски език

На 14.05. и 18.05.2020г. от 10.00 до 13.00 часа ще бъде дадена възможност за подаване на заявление за прием в първи клас на място в училище, при спазване на условията за безопасност в епидемиологична обстановка.

Необходими документи при подаване на заявление за прием от 21 април до 21 май 2020 г.:
1. Заявление /по образец/.

 

Необходими документи при записване на приетия ученик:

 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
 • Документи, доказващи декларирани в заявлението обстоятелства според Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Копие от акт за раждане/за сверяване на необходимата информация/

В случай на непредоставяне на необходим документ или документ с неточно съдържание, ученикът не може да бъде записан.

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична общинa

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021г.
Прилежащ район на 88.СУ

Заявление за прием на ученици в първи клас

Заявление за прием в първи клас за ученици ,  желаещи да изучават немски език

Гранични прилежащи райони на 88.СУ -2020-2021

За поредна година 88.СУ в партньорство със Сдружениe за Европейски образователни инициативи предлага възможност за обучение в паралелка с изучаване на немски език.

Учениците ще се обучават по учебен план с часове за избираема подготовка по Български език и литература, Математика и Информационни технологии. Часовете по Немски език ще бъдат организирани в рамките на целодневното обучение, като извънкласна дейност.

Сдружението за Европейски образователни инициативи предлага 300 часа годишно (по два часа всеки ден). Таксата се внася по банкова сметка на сдружението. Нашата цел е да подготвим децата в края на IV и VІІ клас да положат успешен изпит пред най-реномирания немски институт, който сертифицира нивото на владеене на езика – „Гьоте институт”.

 • Отлични преподаватели със солидна подготовка.
 • Индивидуален подход базиран на обучение в малки групи.
 • Съвременна методика, чрез която децата обогатяват своя речников запас, упражняват граматика, развиват логическото си мислене и общата си култура.
 • Допълнителна подготовка със задачи тип PISA и PIRLS.
 • Летни езикови програми

Повече информация може да намерите на сайта на Сдружение за Европейски образователни инициативи http://aieis.com