Loading...

88.СУ „Димитър Попниколов“

88. СУ „Димитър Попниколов“

е общинско училище. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според степента на образование е средно (І – ХІІ клас). Училището осигурява общообразователна, профилирана, професионална и разширена подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел интелектуално, емоционално, социално, духовно-, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Училището е създадено през 1994 г. в гр. София, район «Овча купел». От основаването си до днес училището е изминало дълъг път, за да се утвърди днес като най-голямото и желано училище в района.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с органите на местната власт.

Приоритетите за училището са изучаването на чужди езици, математика, информационни технологии, изобразително изкуство с компютърна графика, хореография, изучаване на немски език в часовете за занимания по интереси, обучение по плуване.

88. училище има опит и добра практика за работа по национални програми и европейски проекти. Непрекъснатото обновяване и обогатяване на материалната база през всичките тези години разкрива облика на училището такова, каквото го виждаме днес – желана територия за ученици и учители.

ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ

Нашите ценности

88.СУ „Димитър Попниколов“ да продължи да се утвърждава като притегателна образователна институция  в района. Да отстоява собствения облик на училището с осъществяване на разширено обучение по чужди езици, информационни технологии, математика, изобразително изкуство и хореография, като разширява възможностите за провеждане на профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език в гимназиален етап, занимания по интереси, факултативно обучение по плуване и извънкласни дейности по избор.

Запазване на екипа от висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да прилагат държавните образователни стандарти, като успешно прилагат иновативни методи, включително и при електронно обучение от разстояние и повишават своята квалификация. 

Успешно модернизиране и оптимално адаптиране към европейските изисквания за качествено образование, ефективно и перспективно инвестиране на финансовите ресурси, за  съвременно оборудване на компютърни и езикови кабинети, класни стаи за интерактивно обучение и библиотека с кът за отдих и информационен център.

Приобщаване и подкрепящо образование, с осигурена допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост.

Разширяване на възможностите за целодневната организация на учебния процес в начален етап, като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

88. СУ „Димитър Попниколов” да гарантира осигуряването на условия за непрекъснатост на обучението, като включва и приобщава всеки ученик, да създаде възможности за подготовка за пълноценен живот, като му дава възможност да придобие необходимия набор от знания, умения и компетенции, да възпитава и подкрепя личностното му развитие, в съответствие с изискванията на ЗПУО и поднормативните му актове. 

Да изгражда личности с компетентности и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.    

Да въвежда и развива иновативни подходи, чрез компютърните технологии, използване на нови визуални средства за преподаване, електронни платформи за обучение – дигитална класната стая, съвременно оборудвана библиотека. 

Да отстоява изградените традиции в чуждоезиковото обучение, обучението по математика и ИТ, използвайки избираемите и факултативни учебни часове както и часовете за занимания по интереси, с цел подобряване на основните лингвистични, презентационни и социални умения. 

Да дава практическата ориентация и насоченост на учебните програми, съобразени с личностните и възрастови възможности на ученика. 

Да осигурява проектно базирано обучение във всички етапи, с цел адаптиране на учебния процес към реалните условия на заобикалящата ни среда. Да поддържа и усъвършенства материално-техническата база на училището в съответствие с актуалните методи и техники на обучение за развитие на творческите заложби на учениците и за физическа активност и спорт.

Да предоставя устойчиво развитие на образованието, да приучава на креативното мислене и по-голяма информираност на цялата училищна общност.

Дългосрочната политика на училището да е свързана с постигане на устойчиви резултати в обучението. Нуждата от развиващо се образование, придобиването на ключови компетентности като – знания, умения и нагласи, повишаването на културната осъзнатост и чуждоезиковата подготовка, да са част от личностното развитие на всеки от нас, за да достигнем европейски стандарти в обучението.

Утвърждаване на 88.СУ като силна и активна общност, в която всички заинтересовани страни си сътрудничат за създаването на подкрепяща образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща интелектуалното, творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация и отговорно гражданство в общество на глобализация, мултикултурализъм и засилваща се конкуренция.

Стратегията на училището е насочена към постигане на устойчиви резултати в обучението. Нуждата от развиващо се образование, придобиването на ключови компететности като – знания, умения и нагласи, повишаването на културната осъзнатост и чуждоезиковата подготовка, са част от личностното развитие на всеки от нас, за да достигнем европейски стандарти в обучението.

Изтегли стратегията

Учебна база

В 88. СУ „Димитър Попниколов“ работят 96 педагогически специалисти (от които 4-а главни учители) и 24 служители и работници.

  • Материалната база на училището включва съвременни компютърни кабинети с интернет връзка, оборудвана спортна база и плувен басейн, мултимедиен  кабинет , хореографска зала и кабинет по изкуства и библиотека.

  • Битови удобства и здраве – училището разполага с медицински и стоматологичен кабинет, както и  със стол и два бюфета.
  • Допълнителни възможности -училището разполага с кабинет на педагогически съветник и училищен психолог, кабинет ресурсен учител, логопедичен кабинет, кабинет по готварство и салон за тенис на маса

Учебна 2023-2024

През учебната 2023/2024 г. в 88.СУ се обучават 1148 ученици от I до XII клас . В училището работят 96 учители и 24 служители и работници.Училището провежда обучение на двусменен режим.

II срок

Първа смяна учат I, IV,VII,VIII, IX, X, XI , XII клас.
Втора смяна учат II,III, V, VI клас.

Начало на учебния ден за учениците от I, IV клас – 8:25 часа
Начало на учебния ден за учениците от VII,VIII, IX, X, XI , XII клас. – 7:40 часа
Начало на учебния ден за учениците от втора смяна – 13:30 часа

Дъска за обявления

2806, 2024

Списъци първи клас

Списъци с разпределение по паралелки, разширена и допълнителна подготовка на записани в първи клас ученици за учебната 2024-2025 година са качени в уебстраницата Прием първи клас 

704, 2024

Родителски срещи в 88.СУ

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира  традиционните родителски срещи  през м.април. Те ще се проведат в училищната сграда, в определените класни стаи, както следва: На 10.04.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.04.2024 [вижте още...]

Новини

Записване в 88.СУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ и УЧЕНИЦИ! Във връзка с чл.12, ал.2 от ЗПУО обръщаме внимание, че изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от [вижте още...]

Кандидатстване след 7 клас- Комисия за информиране, консултиране и подпомагане на родители

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с организацията на дейностите по прием на ученици в VIII клас съгласно график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища в VIII клас за учебната 2024/ 2025 [вижте още...]