Loading...

88.СУ „Димитър Попниколов“

88. СУ „Димитър Попниколов“

е общинско училище с основна и гимназиална образователна степен, създадено през 1994 г. в гр. София, район Овча купел.

Приоритетите за училището са изучаването на чужди езици, информационни технологии, изобразително изкуство с компютърна графика, хореография, модулно обучение по плуване, работа по национални програми и международни проекти.

ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ

Нашите ценности

Утвърждаване  на 88.СУ „Димитър Попниколов“ като водещо средно учебно заведение с постижения в образователното дело,  ключов, притегателен образователен център, чиято основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умениял. Отстояване собствения облик на училището чрез утвърждаване на обучение по чужд език и ИТ от І клас, занимания по интереси – хореография,изобразително изкуство с компютърна графика и плувни спортове, профилираното обучение с интензивно изучаване на чужд език след VІІ клас.

Нашата мисия е 88. СУ „Димитър Попниколов” да бъде гарант за висококачествен образователно–възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят.

Да изградим личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

Стратегията на училището е насочена към постигане на устойчиви резултати в обучението. Нуждата от развиващо се образование, придобиването на ключови компететности като – знания, умения и нагласи, повишаването на културната осъзнатост и чуждоезиковата подготовка, са част от личностното развитие на всеки от нас, за да достигнем европейски стандарти в обучението.

Изтегли стратегията за развитие

Учебна база

В 88. СУ „Димитър Попниколов“ работят 96 педагогически специалисти (от които 4-а главни учители) и 24 служители и работници.

 • Материалната база на училището включва съвременни компютърни кабинети с интернет връзка, оборудвана спортна база и плувен басейн, мултимедиен  кабинет , хореографска зала и кабинет по изкуства и библиотека.

 • Битови удобства и здраве – училището разполага с медицински и стоматологичен кабинет, както и  със стол и два бюфета.
 • Допълнителни възможности -училището разполага с кабинет на педагогически съветник и училищен психолог, кабинет ресурсен учител, логопедичен кабинет, кабинет по готварство и салон за тенис на маса

Учебна 2022-2023

През учебната 2022/2023 г. в 88.СУ се обучават 1170 ученици от I до XII клас . В училището работят 96 учители и 24 служители и работници.Училището провежда обучение на двусменен режим.

I срок

Първа смяна учат I, II, III, V, VI клас.
Втора смяна учат IV, VII, VIII, IX, X, XI , XII клас.

Начало на учебния ден за учениците от I, II и III клас – 8:25 часа
Начало на учебния ден за учениците от V, VI клас – 7:40 часа
Начало на учебния ден за учениците от втора смяна – 13:30 часа

 • График на учителите за  консултации и приемно време за родители

 • График контролни и класни работи втори срок 2022/202

 • График за дейностите по водене на училищната документация и консултиране на ученици и родители

 • График за провеждане на извънкласни дейности първи срок 2022/2023
 • Класни ръководители 2022/2023

 • График за провеждане на трети учебен час по Физическо възпитание и спорт- първи срок

 • График на часовете -БДП първи срок

 • График на часовете -БДП втори срок начален етап

 • Дневно разписание втори срок 2022/2023

Дъска за обявления

1207, 2022

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното: Класираните ученици в паралелките на 88.СУ "Д.Попниколов" се записват в VIII клас като подават [вижте още...]

Новини

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното: Класираните ученици в паралелките на 88.СУ "Д.Попниколов" се записват в VIII клас като подават [вижте още...]