График за Провеждане на изпити за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение, в ХII клас, сесия м. Януари, 2023 г. през учебната 2022/2023 година