Уважаеми родители,
Скъпи ученици и колеги,
В навечерието сме на една различна учебна година. 88 училище има основната задача да включи и приобщи всяко едно дете в образователния процес, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания, умения и компетенции, да го възпита и подкрепи в развитието му.
През предстоящата учебна година към отговорностите на ръководния екип на 88 СУ се добавя още една голяма задача – да опази здравето на децата, на работещите в училище, на семействата и на всички около нас в условията на епидемична обстановка.
Целта ни е – доколкото е възможно да направим училищната сграда максимално безрискова среда, съобразявайки се със спецификата и възможностите на училището.
Приемаме като подходящ модел –невзаимодействие между паралелки/групи, като се стремим да обособим класни стаи по отделни сектори.
Мерките определени от училището са:
Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците, като се ползват само кабинетите по ИТ и физкултурния салон.

Отделяне на паралелките от начален етап в отделно крило.
• Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
• Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на клас.
• Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
• Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
• Учебни часове в блокове, с изключение на часове по ФВС и съобразно броя часове по учебен план.
• Провеждане на ЧК, консултации и часовете по БДП в електронна среда от разстояние за учениците 5-12 клас.
• Ползване на тоалетните, без струпване – не повече от 3 ученици вътре.
• Отварят се 2 входа за влизане и 1 вход за излизане/към спортните площадки/, така че да не се допуска струпване.

Пропускателния режим на всеки вход се следи от портиер, медицинско лице и дежурни учители, преди смяната. Учителят от последния клас извежда учениците до изхода.
В стола и бюфета – Хранене по график. Обособени зони за хранене за отделните паралелки. Недопускане на споделяне на храни и напитки.
• Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства/електронна поща, електронен дневник/, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка по телефон и при спазване на изискванията безопасност в епидемична обстановка.
• Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа.
Носенето на маска или шлем е задължително:
в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 в класните стаи и другите учебни помещения – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап.
При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Маските за учениците се осигуряват от техните родители.
Плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, когато ситуацията го налага, чрез платформата Google G Suite за образование – синхронно обучение (поставят се отсъствия и оценки) като се спазват дневното разписание на часовете и седмичното разписание за съответната смяна и учебен срок.
Анализ на обучението в електронна среда в периода март-юни ни показа, че ключът към ефективен образователен процес е синхрон и ползотворно взаимодействие между всички учители, активна подкрепа, ясни указания и контрол от ръководния екип в сътрудничество и с партньорството на родителите.

На добър час и бъдете здрави!