Общинският кръг на Олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 10.12.2023 г в 88.СУ от 9 часа.

Необходимо е участниците или техните родители да попълнят и представят следните декларации

  1. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание
  2.  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада