Със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-725 /6.04.2020г. се регламентира, че:

„Учителят може да осъществява текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя преценка да поставя текущи оценки на учениците, в т.ч. и в училищната документация.“ – т.е. в електронния дневник