88. СУ „Димитър Попниколов“ обявява следните свободни места към 3.08.2020г, след трето класиране:
– за паралелка с профил „Чужди езици“ – код 1353, с интензивно изучаване на АЕ – 2 свободни места;
– за паралелка по специалност „Туристическа анимация“- код 1356, с интензивно изучаване на АЕ – 4 свободни места.

График на дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование /седми клас/ за учебната 2020/ 2021 г., както следва:

1. Подаване на заявление до директора на 88. СУ «Димитър Попниколов» и оригинал на Свидетелство за основно образование /и медицинско свидетелство за паралелка по специалност „Туристическа анимация“ /. –03.08.20 г. – 31.08.2020 г.
2. Обявяване на списъците на класираните кандидати. – 01.09.2020 г.

4. Обявяване на резултатите от попълване на незаетите места /ако има такива/ в 88. СУ и РУО – София – град. –до 10.09.2020 г.

Информацията се актуализира при настъпили промени в броя на свободните места, своевременно.