Публикувана е  Заповед за срокове за подаване на стипендииза втори срок  в рубрика „Документи“