Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с приключване на първия срок на учебната 2020/2021 година и стартиране на втория срок, Ви информираме следното:

• 3.02.2021г. /сряда/ е неучебен ден – учениците са в междусрочна ваканция;
•На 4.02.2021г. /четвъртък/, започва втория учебен срок по утвърденото дневно и седмично разписание и при следното разпределение на смените:
– I смяна – учат децата от ПГ и учениците от 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 клас;

– II смяна – учат учениците от 2, 5, 6 и 8 клас.

•Присъствено в училищната сграда се обучават учениците от начален етап /от 1 до 4 клас/ и децата от подготвителната група, при спазване на установените противоепидемични мерки – препоръчителната дистанция и невзаимодействие на учениците от различните паралелки, засилена дезинфекция, проветряване на помещенията и според Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020-2021 учебна година в условията на COVID-19
•Съгласно Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на МЗ за удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 и Заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. на МОН, присъствените учебни занятия, се възстановяват, считано от 04.02.2021г., както следва:
•а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
•б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
•в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 , 9 и 12  клас
•Напомняме, че съгласно Заповед № РД09-3310/ 18.11.2020 г. на МОН, носенето на лични предпазни средства (защитна маска) е задължително в общите закрити части на училището от учители, ученици, служители и външни за институцията лица. Носенето на лични предпазни средства (защитни маски) в класната стая за учениците от I-IV клас е по желание, а за учениците от V-XII клас е задължително . Ако с предписание на лекар е удостоверено, че носенето на защитна маска е противопоказно за ученика, той може да не носи маската, като за целта представи медицински документ.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно от техните родители!

Присъственото обучение за учениците в училищната сграда и обучението от разстояние в електронна среда се осъществават съобразно приетия Правилник за организиране на учебната работа в 88. СУ «Д.Попниколов» в условията на Covid-19 и Вътрешните правила за използване възможностите на платформата Google G Suite.

Бъдете здрави!