Покана за общо събрание на Сдружение училищно настоятелство
покана

Училищното настоятелство към 88. СУ „Димитър Попниколов“ е доброволно сдружение с нестопанска цел на родители, учители и общественици, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Основната цел на сдружението е обединяване на усилията на всички заинтересовани физически и юридически лица за развитие на 88. СУ, както и за опазване и обогатяване на училищната собственост.

Настоятелството осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие, утвърждаване и подпомагане на учебно-образователния процес на 88. СУ. Членството в настоятелството е доброволно. Органи на настоятелството са Общо събрание, Съвет на настоятелите и Председател на Съвета на настоятелите.

В Общото събрание участват всички членове на настоятелството, пряко или чрез свой преставител. След най-важните функции на Общото събрание са изменението и допълнението на Устава, избора на членове на Съвет на настоятелите, избора и освобождаването на Председател на Съвета, както и приемане на годишния отчет на Съвета на настоятелите.

Училищното настоятелство се управлява и представлява от Съвет на настоятелите, състоящ се от седем членове на настоятелството, избирани с тригодишен мандат. Съветът осигурява стопанисването и опазването на имуществото на настоятелството.  Председателят организира изпълнението на решенията на Съвета, както и цялостната дейност на Настоятелството. Той го представлява пред държавните и общински органи, физически и юридически лица.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Председател:

Светла Шапкалова

Членове:

Анна Брънзова

Велислава Костадинова

Венцислава Трайкова

Йордан Симов

Люба Гърненкова

Станислава Недялкова

БАНКОВА СМЕТКА

Сдружение Училищно настоятелство към 88. СУ “ Димитър Попниколов“
IBAN  BG97STSA93000002811150
BIC  STSABGSF